GDPR

CZECH: Bezpečnost a ochrana informací a osobních údajů

 

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

 

  1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.
  2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci jeidentifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.
  3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.
  4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
  5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
  6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

ENGLISH: Security and protection of information and personal data

 

The operator of the e-shop as administrator of personal data (hereinafter referred to as the Administrator) is hereby in accordance with the provisions of Article 13 of Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council No. 2016/679 of April 27, 2016, the General Regulation on the Protection of Personal Data (hereinafter referred to as the “Regulation”), informs its customers (hereinafter referred to individually as the “Data Subject”) that:

 

 1. The Data Subject’s personal data, which will be submitted to the Administrator when the order is sent, will be processed for the purpose of concluding the purchase contract and its subsequent performance, including handling any claims of the Data Subject due to defective performance. The legal basis for the processing of the Data Subject’s personal data is therefore the fulfillment of the purchase contract established by the Data Subject’s order and, at the same time, the fulfillment of the Administrator’s legal obligations according to legal regulations governing rights and obligations in connection with consumer protection and accounting.
 2. The reason for providing the Data Subject’s personal data to the Administrator is the identification of the contractual parties necessary for the conclusion and performance of the purchase contract, which would not be possible without the provision of this data.
 3. The personal data of the Data Subject will be processed for the period during which the Administrator is obliged to store this data according to generally binding legal regulations, i.e. at least for 5 years according to the Accounting Act or for 10 years according to the VAT Act.
 4. There will be no automated decision-making or profiling during the processing of the Data Subject’s personal data.
 5. The administrator did not appoint a personal data protection officer or designate a representative for the fulfillment of duties within the meaning of the Regulation. Personal data of the Data Subject may be provided for the purpose of order processing to the delivery service provider chosen by the Data Subject, and also to persons who provide legal and accounting services to the Controller in order to ensure the proper fulfillment of obligations stipulated by generally binding legal regulations. The Administrator does not intend to transfer the personal data of the Data Subject to a third country, an international organization or to third parties other than those mentioned above.
 6. The data subject has the right to request from the Administrator access to his personal data, their correction or deletion, or restriction of processing, and to object to the processing, he has the right to the transferability of this data to another administrator, as well as the right to file a complaint with the Office for Personal Data Protection data, if he believes that the Administrator is acting in violation of the Regulation when processing personal data.

HUNGARIAN: Általános szerződési feltételek (e-shop)

 

Az e-shop üzemeltetője, mint személyes adatok kezelője (a továbbiakban: Adatkezelő) a 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikkében foglaltaknak megfelelően A személyes adatok védelméről szóló általános szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 2016. április 27-i határozatával tájékoztatja ügyfeleit (a továbbiakban mint Érintett), hogy:

 

 1. Az Érintett személyes adatait, amelyeket a megrendelés elküldésekor adnak át az Adatkezelőnek, az adásvételi szerződés megkötése és annak későbbi teljesítése érdekében kezeljük, ideértve az Érintett hibás teljesítésből eredő igényének kezelését is. Az Érintett személyes adatai kezelésének jogalapja tehát az Érintett megrendelésével létrejött adásvételi szerződés teljesítése, és ezzel egyidejűleg az Adatkezelő törvényi kötelezettségeinek teljesítése a kapcsolódó jogokra és kötelezettségekre irányadó jogszabályok szerint. fogyasztóvédelemmel és könyveléssel.
 2. Az Érintett személyes adatainak az Adatkezelő részére történő megadásának oka az adásvételi szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges szerződő felek azonosítása, amely ezen adatok megadása nélkül nem lenne lehetséges.
 3. Az Érintett személyes adatait addig kezeljük, ameddig az Adatkezelő köteles ezeket az adatokat az általánosan kötelező jogszabályok szerint tárolni, azaz a számviteli törvény szerint legalább 5 évig, illetve az ÁFA törvény szerint legalább 10 évig. 
 4. Az Érintett személyes adatainak feldolgozása során nem kerül sor automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra.
 5. Az Adatkezelő nem jelölt ki személyes adatvédelmi felelőst, illetve nem jelölt ki képviselőt a Rendelet szerinti feladatok ellátására. Az Érintett személyes adatai a megrendelés feldolgozása céljából az Érintett által választott kézbesítési szolgáltatónak, valamint azon személyeknek adhatók át, akik az Adatkezelőnek jogi és számviteli szolgáltatásokat nyújtanak az Adatkezelő által előírt kötelezettségek megfelelő teljesítése érdekében. általánosan kötelező jogi előírások. Az Adatkezelő nem kívánja az Érintett személyes adatait harmadik országnak, nemzetközi szervezetnek vagy a fent említetteken kívüli harmadik félnek továbbítani.
 6. Az Érintett jogosult kérni az Adatkezelőtől a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését vagy törlését, vagy az adatkezelés korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen, jogosult ezen adatok más adatkezelő részére történő átruházására, valamint panaszt tehet a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál, ha úgy véli, hogy az 
 7. Adatkezelő személyes adatok kezelése során a Rendelet megsértésével jár el.

Brno, 19.03.2023