Business conditions

CZECH: Všeobecné obchodní podmínky e-shopu

 

Podnikatel: Dr. Róbert Bordás
IČ: 75789655, DIČ: CZ6106082323
Aloise Havla 371/14, 621 00 Brno, Česká republika
Telefon: +420 604 103 529
Web: http://www.robertbordas.com
E-mail: robert.bordas.author@gmail.com

Zákazník
Zákazníkem se stává každý, kdo vyplní objednávku na internetových stránkách www.robertbordas.com a odešle ji ke zpracování. Odesláním objednávky vyslovuje každý zákazník souhlas s těmito Podmínkami. Objednávka je návrhem kupní smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem a vzniká právní vztah se všemi důsledky, které jsou uvedeny v těchto Podmínkách a které předpokládá platný právní řád v případech těchto smluvních vztahů.

Zboží a ceny
U každého zboží je uveden název zboží, jeho popis a aktuální cena, která je konečná. Podnikatel není plátcem DPH.

Objednávka zboží
Objednávka vybraného zboží, učiněná vyplněním všech náležitostí objednávkového formuláře v internetovém obchodě www.robertbordas.com a její odesláním, je závazná. Takto odeslaná objednávka je podle § 53 Občanského zákona smlouva uzavřená pomocí prostředků ke komunikaci na dálku. Kupující má právo od objednávky odstoupit během čtrnáctidenní ochranné lhůty dle Občanského zákoníku. Zákazník je povinen zrušení objednávky oznámit bez zbytečných odkladů dodavateli. Potvrzení o přijetí objednávky bude dodavatelem zasláno na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl ve své objednávce.

Platba za zboží
Způsob úhrady zboží si zvolí zákazník v objednávce z variant, které mu budou nabídnuty.

Náklady na dopravu fyzického zboží (jen CZ, SK, HU)
Cena poštovného bude uvedena přímo v objednávce (dodání na výdejní místa Zásilkovny/Packeta) za jednotnou cenu €3,20. Zákazník může individuálně dohodnout s podnikatelem dodání na jiné místo, za jiných podmínek.

Balení a doručování zásilek
Objednané fyzické zboží bude zákazníkovi dodáno obvykle do 3 dnů jako zásilka přes Zásilkovna/Packeta do výdejního místa určené zákazníkem v objednávkovém formuláři, není-li dohodnuto jinak. Zákazník je zodpovědný zásilku vyzvednou ve lhůtě určené službou Zásilkovna/Packeta.

Vrácení zásilky
Zákazník, jako kupující má právo od objednávky odstoupit během čtrnáctidenní ochranné lhůty dle Občanského zákoníku. Zákazník je povinen zrušení objednávky oznámit bez zbytečných odkladů dodavateli a zboží doručit zpět na adresu podnikatele, případně prostřednictvím služby Zásilkovna/Packeta. Cenu zboží dodavatel vrátí zákazníkovi na bankovní účet, jehož číslo zákazník dodavateli sdělí písemně na e-mailovou adresu podnikatele.

Nákup e-knih
Soubory s elektronickými knihami jsou připraveny ke stažení v příloze produktu okamžitě po zaplacení objednávky. Zákazník je zodpovědný za včasné a správné stažení a uložení souboru. Stažené soubory jen zákazník je povolen užívat. Zákazník se zavazuje, že soubory nebude kopírovat, ani odesílat nebo předávat komukoliv, jakoukoliv cestou, nebude je změnit, ani tisknout. Elektronické knihy jsou chráněné
autorským zákonem.

Reklamační řád
V našem internetovém obchodě poskytujeme stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jaké jsou platné v kterékoliv běžné kamenné prodejně v souladu s platným Občanským zákoníkem. Vadné výtisky vyměňujeme obratem po jejich doručení na adresu podnikatele. V případě, že je daný titul již vyprodaný, vrací se
zákazníkovi po předložení dokladu o nákupu knih(y) zaplacená částka na místě v hotovosti, nebo bankovním převodem na účet.

Odstoupení dodavatele od smlouvy
Dodavatel smí odstoupit od smlouvy v případě nedostupnosti zboží. Dodavatel musí vždy před odstoupením kontaktovat zákazníka.

Odstoupení zákazníka od smlouvy
Podle § 53 Občanského zákoníku má každý zákazník právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění.

ENGLISH: General business conditions of e-shop

Entrepreneur: Dr. Robert Bordas
Identification number: 75789655, VAT number: CZ6106082323
Aloise Havela 371/14, 621 00 Brno, Czech Republic
Phone: +420 604 103 529
Website: http://www.robertbordas.com
Email: robert.bordas.author@gmail.com

Customer
Anyone who fills out an order on the www.robertbordas.com website and sends it for processing becomes a customer. By submitting an order, each customer agrees to these Terms and Conditions. The order is a draft purchase contract between the supplier and the customer and creates a legal relationship with all the consequences that are stated in these Terms and Conditions and which are assumed by the applicable legal order in the cases of these contractual relationships.

Goods and prices
For each product, the name of the product, its description and the current price, which is final, are given. The entrepreneur is not a VAT payer.

Order of goods
The order of selected goods, made by filling in all the details of the order form in the online store www.robertbordas.com and sending it, is binding. According to § 53 of the Civil Code, the order sent in this way is contractually concluded using the means of remote communication. The buyer has the right to withdraw from the order during the fourteen-day protection period according to the Civil Code. The customer is obliged to notify the supplier of the cancellation of the order without unnecessary delay. Confirmation of receipt of the order will be sent by the supplier to the e-mail address that the customer specified in his order.

Payment for goods
The customer chooses the method of payment for the goods in the order from the options that will be offered to him.

Costs for transporting physical goods (only CZ, SK, HU)
The cost of postage will be stated directly in the order (delivery to the delivery points of Zásilkovna/Packet) for a flat price of €3.20. The customer can individually agree with the entrepreneur on delivery to another place, under different conditions.

Packaging and delivery of shipments
The ordered physical goods will usually be delivered to the customer within 3 days as a shipment via Zásilkovna/Packeta to the delivery point specified by the customer in the order form, unless otherwise agreed. The customer is responsible for picking up the shipment within the period specified by the Post Office/Packeta service.

Returning the shipment
The customer, as a buyer, has the right to withdraw from the order during the fourteen-day protection period according to the Civil Code. The customer is obliged to notify the supplier of the cancellation of the order without unnecessary delay and to deliver the goods back to the entrepreneur’s address, or via the Zásilkovna/Packeta service. The supplier will return the price of the goods to the customer’s bank account, the number of which the customer will inform the supplier in writing to the entrepreneur’s e-mail address.

Purchase of e-books
E-book files are ready for download in the product attachment immediately after payment of the order. The customer is responsible for the timely and correct download and storage of the file. Only the customer is allowed to use the downloaded files. The customer undertakes not to copy, send or transfer the files to anyone, in any way, change them or print them. Electronic books are protected by copyright law.

Complaints Procedure
In our online store, we provide the same conditions for making complaints as are valid in any ordinary brick-and-mortar store in accordance with the applicable Civil Code. We exchange defective copies immediately after their delivery to the entrepreneur’s address. If the given title is already sold out, the amount paid on the spot in cash or by bank transfer to the account will be returned to the customer upon presentation of proof of purchase of the book(s).

Withdrawal of the supplier from the contract
The supplier may withdraw from the contract in the event of unavailability of the goods. The supplier must always contact the customer before withdrawing.

Withdrawal of the customer from the contract
According to § 53 of the Civil Code, every customer has the right to withdraw from the contract within 14 days of taking over the goods/services.

HUNGARIAN: Általános szerződési feltételek (e-shop)

Vállalkozó: Dr. Bordas Róbert
Azonosító szám: 75789655, ÁFA szám: CZ6106082323
Aloise Havela 371/14, 621 00 Brno, Csehország
Telefon: +420 604 103 529
Weboldal: http://www.robertbordas.com
E-mail: robert.bordas.author@gmail.com

Vásárló
Aki a www.robertbordas.com weboldalon megrendelést tölt ki és feldolgozásra küldi, vásárlóvá válik. A megrendelés leadásával minden vásárló elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. A megrendelés a szállító és a vevő között adásvételi szerződés tervezete, amely jogviszonyt hoz létre minden olyan következménnyel, amelyet a jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmaznak, és amelyeket e szerződéses kapcsolatok esetén a hatályos jogrend magára vállal.

Áruk és árak
Minden terméknél szerepel a termék neve, leírása és az aktuális ár, amely végleges. A vállalkozó nem ÁFA fizető.

Árurendelés
A kiválasztott áruk megrendelése, amely a www.robertbordas.com webáruházban található megrendelőlap valamennyi adatának kitöltésével és elküldésével történik, kötelező érvényű. A Ptk. 53. §-a szerint az így megküldött megbízás szerződéses megkötése a távoli kommunikáció eszközével történik. A vásárló a Ptk. szerinti tizennégy napos védelmi idő alatt jogosult elállni a megrendeléstől. A Megrendelő köteles a megrendelés törlését a szállítónak indokolatlan késedelem nélkül bejelenteni. A megrendelés beérkezéséről a szállító visszaigazolást küld a megrendelő által a megrendelésében megadott e-mail címre.

Áruk fizetése
A vásárló a megrendelésben szereplő áruk fizetési módját a számára felajánlott lehetőségek közül választja ki..

Fizikai áruk szállításának költségei (csak CZ, SK, HU)
A postaköltség közvetlenül a megrendelésben kerül feltüntetésre (szállítás a Packeta átadási pontjaira) 3,20 € átalányáron. A megrendelő egyénileg megállapodhat a vállalkozóval a másik helyre történő szállításról, eltérő feltételekkel.

Szállítmányok csomagolása és kézbesítése
A megrendelt fizikai árukat – eltérő megállapodás hiányában – általában 3 napon belül, Packeta szolgálaton keresztül szállítjuk ki a megrendelő által a megrendelőlapon megadott szállítási pontra. A vevő felelős a küldemény átvételéért a Packeta szolgáltatás által meghatározott határidőn belül.

A küldemény visszaküldése
A vásárló, mint vásárló a törvény szerinti tizennégy napos védelmi idő alatt jogosult elállni a megrendeléstől. A vevő köteles a megrendelés törlését a szállítónak indokolatlan késedelem nélkül bejelenteni és az árut a vállalkozó címére, vagy a Zásilkovna/Packeta szolgáltatáson keresztül visszaszállítani. A szállító az áru árát visszautalja a vevő bankszámlájára, melynek számáról a megrendelő írásban tájékoztatja a szállítót a vállalkozó e-mail címére.

E-könyvek vásárlása
Az e-könyv fájlok a rendelés kifizetése után azonnal letölthetőek a termék mellékletében. Az ügyfél felelős a fájl időben történő és megfelelő letöltéséért és tárolásáért. Csak az ügyfél használhatja a letöltött fájlokat. Az Ügyfél vállalja, hogy a fájlokat nem másolja, nem küldi el, nem adja át senkinek, semmilyen módon nem változtatja meg és nem nyomtatja ki. Az elektronikus könyveket szerzői jogi törvény védi.

Panaszkezelési eljárás
Webáruházunkban ugyanazokat a feltételeket biztosítjuk a reklamáció megtételére, mint bármely hagyományos üzletben a hatályos törvényeknek megfelelően. A hibás példányokat a vállalkozó címére történő kézbesítés után azonnal kicseréljük. Amennyiben az adott cím már elkelt, a helyszínen készpénzben, vagy számlára utalással befizetett összeg a könyv(ek) vásárlását igazoló bizonylat bemutatása esetén visszakerül a vásárlóhoz.

A szállító elállása a szerződéstől
A szállító az áru elérhetetlensége esetén elállhat a szerződéstől. A szállítónak mindig fel kell vennie a kapcsolatot a vevővel az elállás előtt.

Az ügyfél elállása a szerződéstől
A Ptk. 53. §-a szerint minden megrendelőnek joga van a teljesítés
átvételétől számított 14 napon belül elállni a szerződéstől.

Brno, 19.03.2023